Skip to content

süper teşvikler ile yandaşlar pardon ekonomi uçacak

resmi gazetede ülke ekonomisi coşsun diye süper teşvik paketleri yayınlandı. orijinal metinlere ulaşmak isterseniz http://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-09-05 adresini kullanabilirsiniz.

bu teşvikleri detaylı inceleyince aslında yapılanların ülke için yapılmadığını anlıyorsunuz. projelerden bir tanesine bakalım

“” Ankara İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1507) .

proje amacına bakarsanız süper. Türkiye’de güneş enerji paneli üretilmesi yönünde atılmış güzel bir adım. kime verilmiş bu destek derseniz AKP ye yakınlığı ile bilinen Kalyon grubun ortaklığı bulunan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi olduğu görülüyor.

bunda ne sakınca var hükümete yakın birilerine de olsa vatanın geleceği için destek veriliyor diyebilirsiniz. gariplik bu şirkete ait geçmişi incelerseniz ortaya çıkıyor.

şirket 2017 de yeka kapsamında bir ihaleyi kazanıyor. şirket kendi sayfasında detayları kısmen paylamış. http://yeni.kalyongrup.com/son-dakika-kalyon—hanwha-grubu-kazandi

PROJE ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Proje kapsamında; Türkiye’de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip fabrika kurulumu gerçekleştirilecek ve 10 yıl boyunca da Ar-Ge yapmak şartıyla Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak.
Sözleşme imzalanmasını takip eden 21 ayda kurulacak olan fabrikada üretilecek fotovoltaik modüller sahada kullanılacak.
Proje ile 1,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmesi beklenirken, kurulacak santralden yılda yaklaşık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve 600 bin evin ihtiyacı karşılanacak.
Şartnamede, ilk 500 megavattaki yerlilik oranının yüzde 60, ikinci 500 megavattaki yerlilik oranının da yüzde 70 olması hedefi yer alıyor. 
Açık eksiltme usülüyle gerçekleştirilen Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) GES ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon – Hanwha Grubu verdi.

ihale orijinal metini ise aşağıdaki şekilde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
KARAPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANI (YEKA) YURT İÇİNDE ÜRETİM KARŞILIĞI TAHSİSİ (YÜKT) YARIŞMA İLANI
1 – İdare Bilgileri
İdarenin;
Adı                                                                      :    T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Adresi                                                            :    Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon numarası                            :    0 312 – 295 55 00
Faks numarası                                    :    0 312 – 295 50 05
Elektronik posta adresi          :    yeka@yegm.gov.tr
2 – Yarışma Bilgileri
a) Yarışmanın;
Adı: Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması Niteliği, türü, miktarı: 1000  MWe  bağlantı kapasitesi için Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis olarak; Şartnamede belirtilen özelliklerde  entegre  500  MWp/yıl kapasiteli FV güneş modülü üretim fabrikasının ve AR-GE Merkezinin kurulması, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplam 1000  MWekurulu gücündeki Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinin Şartnamede koordinatları verilen Karapınar YEKA da kurularak devreye alınmasıdır.
İşin yapılma yeri: FV güneş  modülü  üretecek olan fabrika, Serbest Bölgeler hariç, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi Şartnamede koordinatları verilen alanda, AR-GE Merkezi ise ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde kurulacaktır.
b) Yarışma konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri
Fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumu; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 ay, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ise Fabrika kurulumunu takip eden 36 ay içerisinde bitirilecektir.
c) Uygulanacak yarışma usulü
Yarışma, Şartnamede ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi yarışma başlangıç tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır.
Verilen Mali Teklif herhangi bir şartı içeremez.
ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler
İş Deneyimi: FV güneş modülü üretim teknolojisine göre 01/01/2014 – 30/06/2016 tarihleri arasında, Şartnamede Tablo1’de belirtilen  ingot  üretimi hariç dilimleme, hücre ve  modül  üretimi aşamaları/işlemlerini entegre olarak gerçekleştirerek 3000  MWp  FV güneş modülü üretmiş olmalıdır.
Yarışmaya katılabilme diğer şartları ve Yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.
d) Yarışmanın sadece yerli ortaklara açık olup olmadığı
Yarışma, Teknoloji Sağlayıcısına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait pay oranı ayrı ayrı %25’ten az olmayacak şekilde yerli ve yabancı ortakların içinde bulunduğu ortak girişim gruplarına açıktır. Yarışmayı kazanan Ortak Girişim Grubunca şirket kurulacak ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanacaktır.
e) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer
Şartname bedeli 10.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.
Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
f) Başvuru yeri, tarihi ve saati
Başvurular,  12/12/2016  tarihi saat 14:00’e kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat  16:00’da  başlanarak detay incelemeye geçilecektir.
g) Yarışma yeri, tarihi ve saati
Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde  15/12/2016  tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.
3 – Teminat Türü ve Tutarı
Kesin, süresiz, tamamen ve/veya kısmen nakde çevrilebilir ve limitsiz, teminat mektubunun tutarı 50 milyon ABD Doları’dır.
4 – Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Başvuru tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacaktır.
5 – Bu yarışmaya  konsorsiyumlar  teklif veremezler.
6 – Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi
“¢ Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı        :    8,00 ABD Dolar-cent/kWh
“¢ Elektrik enerjisi alım süresi                        :    15 Yıl
Elektrik enerjisi alım süresi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
7 – FV güneş  modüllerinin  üretileceği fabrikaya, üretim süreçlerine, aksamın özelliklerine, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinde kullanılacak diğer tesis bileşenlerine, AR-GE faaliyetlerine ve  YEKA’ya  ilişkin teknik ve idari şartlar Şartnamede yer almaktadır.
8 – İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
İdarenin;
Adı                                                  :    T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Adresi                                          :    Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km,          No: 166,      06520 Çankaya/ANKARA
Telefon Numarası      :    0 312 – 295 51 10
Faks Numarası              :    0 312 – 295 50 05
Yarışma Konusu          :    Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması
Yarışma Yeri                    :    Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete
20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
2 – Yarışma Bilgileri
ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler
İş Deneyimi: Teknoloji Sağlayıcı tüzel kişi tarafından yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi, tüzel kişinin kendisine veya %51 (elli bir) ve üzeri pay sahibi olduğu şirketlere ait olmalıdır.
a) Kristal-Silisyum esaslı FV teknolojileri kapsamındaki başvurularda; Tablo 1’de belirtilen  ingot  üretimi hariç diğer üretim aşamaları/işlemlerini (dilimleme/wafer, FV güneş hücresi ve FV güneş  modülü) gerçekleştirme kapasitesine haiz olunmalıdır.
01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar dilimleme/wafer, hücre veya  modül  üretiminin her birinde asgari 500 MW üretmek şartıyla,  wafer  üretimi, hücre üretimi ve modül üretimi toplamlarının asgari 3000  MW’a  ulaşmış olması gerekmektedir.
b) İnce film teknolojilerinde ise Tablo 1’de belirtilen üretim aşamaları gerçekleştirilmek kaydıyla 01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar FV güneş  modül  üretimi toplamlarının asgari 3000  MW’a  ulaşmış olması gerekmektedir.

bu şirketin aldığı teşvikler ve teminatlarla üretim fabrikasını zaten kurması gerekiyormuş. süper teşvik ve bunları okuyunca insanın aklında bazı sorular oluşuyor.

  • kurulması gereken bu fabrikaya ne oldu. ne kadarı tamamlandı.
  • şirket yapılmamış olan fabrika için yeniden süper teşvikler olacak peki bu fabrikanın kurulması için şirkete verilen diğer teşvikler ne olacak. 15 yıl 7$ dan alın garantisi gibi.
  • …………………………
Back To Top